Vedtægter i VIF83

(Sidst reviderede 19. marts 2018)

§ 1: Navn og hjemsted

Foreningens navn er Valsgård idrætsforening 83.

Hjemsted er Mariagerfjord kommune, Valsgård sogn.

Foreningen er stiftet 1983 og har hjemmesiden www.vif83.dk. 

§ 2: Formål og arbejdsområder 

Foreningens formål er ved idræt og anden kulturelt formål at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

Foreningen skal etablere de idrætsgrene, der er tilstrækkelig interesse for, i det omfang det er praktisk økonomisk gennemførligt.

Når fornøden tilslutning er opnået, etableres om nødvendigt særlige afdelinger for de enkelte idrætsgrene. Der er for tiden afdelinger for fodbold og håndbold. 

§ 3: Tilhørsforhold 

Foreningen er tilsluttet DGI, samt DBU Jylland og JHF under Dansk Idrætsforbund og er dermed undergivet disse organisationers vedtægter. 

§ 4: Medlemskab og eksklusion 

1.       Som aktive medlemmer kan optages alle der vedkender sig disse vedtægter. 

2.       Passive medlemmer kan ligeledes optages. 

3.       Bestyrelsen kan udelukke et medlem ved flertals afgørelse, når der findes grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling. Vedkommende har ikke stemmeret på generalforsamlingen. 

§ 5: Ledelse 

Foreningens daglige drift varetages af bestyrelsen som består af et ulige antal medlemmer (dog mindst 3) - hvoraf den ene er formand. Bestyrelsen fordeler opgaver og ansvar imellem sig.

Kassereren udpeges af bestyrelsen og kan udpeges såvel blandt bestyrelsens medlemmer som udenfor bestyrelsen.

I sidstnævnte tilfælde deltager vedkommende i nogle bestyrelsesmøder, efter aftale med formanden, dog uden stemmeret.

Formanden vælges på generalforsamlingen for 1 år af gangen, øvrige medlemmer for 2 år.

Således at der hvert år er valg af 1 formand samt halvdelen af bestyrelsesmedlemmer.

Hvis der sker frafald i bestyrelsen, indtræder suppleant, som er valgt på generalforsamlingen for 1 år af gangen.

På generalforsamlingen vælges desuden 2 revisorer. Revisorerne er på valg skiftevis hvert andet år.

På generalforsamlingen vælges desuden en revisorsuppleant for 1 år af gangen.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 18 år, samt forældre til børn under 18 år, der indenfor det sidste år har dyrket idræt i foreningen.

Forældre, der vælges på dette grundlag, bliver med valget automatisk medlem af foreningen.

Trænere, ledere og udvalgsmedlemmer er alle medlemmer af foreningen. 

§ 6: Arbejdsgrupper 

Foreningens p.t. 2 sportslige afdelinger nedsætter arbejdsgrupper efter behov til egen afdeling, som varetager det daglige arbejde i afdelingen. 

Arbejdsgrupperne er budget ansvarlige, men har ingen økonomisk kompetence, udover det af Bestyrelsen godkendte budget. 

Arbejdsgrupperne har pligt til at holde bestyrelsen orienteret om arbejdet i udvalgene. Der føres referat over vedtagne beslutninger. 

Det tilstræbes, at der laves sponsorudvalg, som bistår bestyrelsen. Har man en potentiel sponsor på hånden skal man hurtigst muligt kontakte sponsorudvalget, som sørger for det resterende. 

Ved møder i udvalgene indkaldes ligeledes et medlem af bestyrelsen. 

§ 7: Kontingent 

Foreningens kontingentsatser fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet betales pr. ½ sæson. Man kan ikke deltage på et hold i den efterfølgende ½ sæson før eventuel kontingent restance er indbetalt.

Medlemskab er først gyldigt når kontingent er betalt. Udmeldelse kan ikke ske med tilbagevirkende kraft. 

I særlige tilfælde kan bestyrelsen fritage enkelte medlemmer helt eller delvist for betaling af kontingent. 

§ 8: Medlemsforhold 

Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer og kasserer hæfter IKKE personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentforpligtelsen.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art. 

§ 9: Æresmedlem 

Efter forslag fra bestyrelsen, kan der udnævnes æresmedlemmer til vedtagelse på generalforsamlingen. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, men har stemmeret. 

§ 10: Generalforsamling 

1.       Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i februar måned og indkaldes ved annoncering i offentlige tilgængelige medier, på hjemmesiden, i klublokale samt på foreningens infotavler m.m. med minimum 21 dages varsel. 

2.       Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

3.       Forslag til årets idrætsudøver/leder skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.  

4.       Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. 

5.       På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et medlem samt ved ændring af vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. 

6.       Navneændring skal yderligere godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt på dagsordenen. 

7.       Alle personvalg skal foregå ved skriftligt forslag og valg. 

8.       Der føres referat over de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger. 

§ 11: Dagsorden 

På den ordinære generalforsamling behandles følgende: 

1.       Valg af dirigent.

2.       Beretning fra foreningens bestyrelse med visioner for fremtiden samt sponsorsituation. Beretning fra foreningens sportslige udvalg samt visioner for fremtiden.

3.       Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne år samt fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år.

4.       Behandling af indkomne forslag.

5.       Valg af formand. 

6.       Valg af halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne.

7.       Valg af 1 suppleant for 1 år.

8.       Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant for 1 år.

9.       Udnævnelse af årets idrætsudøver/leder - vandrepokal.

10.   Eventuelt. 

§ 12: Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent eller når mindst 50 af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget og den skal indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling. 

§ 13: Ansvar 

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, tegnes af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan give enkeltpersoner fuldmagt til at disponere over drift konti i forbindelse med foreningens almindelige, daglige drift. 

§ 14: Bestyrelsens beslutningsdygtighed 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når alle medlemmer er fremmødt eller ved afbud med den til mødet indkaldte suppleant. 

Dette gælder for alle vedtagelser. Vedtagelser i bestyrelsen kræver over halvdelen af de fremmødte stemmer for. 

Økonomiske beslutninger udover den daglige drift kan kun vedtages af den samlede bestyrelse i enighed.

Bestyrelsesmøderne indkaldes med angivelse af dagsorden, der skal fremsendes sammen med indkaldelsen til bestyrelsesmedlemmerne senest 5 dage før mødet afholdes. 

Der føres referat over vedtagne beslutninger. 

§ 15: Regnskabsår 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Kassereren fører foreningens regnskab. Der skal altid af regnskabet fremgå hvilke beløb der er ind og udgået. Hver post skal ledsages af tilsvarende bilag. Udgiftsbilag skal godkendes af hoved- eller afdelingsformand samt af kassereren.

Overskud ved foreningens folkeoplysende virksomhed kan ikke tilfalde enkeltpersoner, men vil blive anvendt til aktiviteter inden for folkeoplysningslovens område. Foreningens kontante formue skal være placeret bedst muligt i lokalt pengeinstitut. Regnskabet revideres min. 1 gang om året. Det reviderede regnskab fremlægges og godkendes på generalforsamlingen. 

§ 16: Opløsning 

1.       Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede aktive medlemmer ved 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor. Generalforsamlingerne skal afholdes med mindst 1 og højest 3 måneders mellemrum. 

2.       Foreningens formue tilfalder idræts- og ungdomsarbejdet i Valsgård.

Hent vedtægter her